Prof. Reuven Amitai

Chairman
The Library Authority
02-5883607
reuven.amitai@mail.huji.ac.il